📅 Check-in/Check-out »


Ön most itt van: Kezdölap

ŔSZF - Házirend


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

01. A szálláshely adatai
02. Általános szabályok
03. Szerződő fél
04. A Szerződés létrejötte - a foglalás módja
05. Okmány kötelező bemutatása érkezéskor
06. Szobaárak
07. Foglalási feltételek - fizetési mód
08. Lemondási feltételek - Storno
09. A Szálláshely szobáinak igénybevétele, feltételei
10. Háziállatok fogadása
11. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
12. A Szerződő fél jogai
13. A Szerződő fél kötelezettségei
14. A Szerződő fél kártérítési felelőssége
15. A Szállásadó jogai
16. A Szállásadó kötelezettsége
17. A Szállásadó kártérítési felelőssége
18. Titoktartás
19. "Vis maior"
20. Viták rendezése - a felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság
21. Házirend


01. A szálláshely adatai

Haus Marika Siófok
Székhelye: 8600 Siófok
Cseresznye ú. 19/A
Adószám: 75052078-1-33
EU adószám: HU75052078
NTAK - szám: MA23082150


02. Általános szabályok

Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a szálláshely és a szálláshely szolgáltatásainak igénybevételét.
Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződési Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más és más egyedi kondíciókkal.
03. Szerződő fél

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen - a feltételek teljesülése esetén - szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek). Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerüen képviseli-e a Vendéget.
04. A Szerződés létrejötte - a foglalás módja

A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlatban megadott határidőn belül nem érkezik konkrét rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik. A Szerződés a Vendég írásban, vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szállást, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás 100%-os ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodása szükséges.
05. Okmány kötelező bemutatása érkezéskor

Állásfoglalás okmány bemutatásának elmulasztása esetére. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 9/H. § (2) bekezdése szerint a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő az (1) bekezdés b) pontja szerinti okmányt a szálláshely-szolgáltatónak az adatok rögzítése céljából bemutatja.
Az okmány bemutatásának hiányában a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást megtagadja.
A szálláshely-szolgáltatás egy polgári jogi megállapodás alapján történik, amely a szálláshely-szolgáltató és a vendég között jön létre. Amennyiben a vendég nem mutatja be az okmányait a szálláshely-szolgáltatónak, szálláshely-szolgáltatás megtagadása kötelező a szolgáltató részéről, a szálláshely-szolgáltatónak nincs mérlegelési jogköre, ebben az esetben a vendég az, aki nem teljesíti a megállapodásból őt terhelő kötelezettséget. Az MTÜ jogi álláspontja szerint ez az eset megfelel annak, amikor a vendég nem jelenik meg a szálláshelyen a szolgáltatás kezdő idopontjában. Arra az esetre tehát, ha a vendég nem mutatja be az okmányait, a szerződésszegés általános szabályai, illetve a szállás lemondásának szabályai alkalmazandóak. A lemondásra vonatkozó szabályokról – arra vonatkozóan, hogy a szolgáltatás árának mekkora részét kell megfizetnie a vendégnek – a felek a polgári jog szabályai szerint állapodnak meg egymás között (pl. általános szerződése feltételek keretében).
06. Szobaárak

Az aktuális szobaárakat a Szolgáltató ezen a honlapon feltünteti. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja. Az árak közlésekor a Szolgáltató feltünteti, hogy az általa megadott ár tartalmazza e a hatályos magyar jogszabályi előírásokban meghatározott mértékű adókat (Pl. IFA) vagy sem.
07. Foglalási feltételek - fizetési mód

A Szállásadó a szerződés szerinti szolgáltatások ellenértéke kifizetésének biztosítására foglalót kérhet, illetve kérheti a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás teljes összegének előre történő kifizetését. A Szállásadó a számlát forintban állítja ki. A szerződő fél a számlát készpénzben, előzetes banki átutalással egyenlítheti ki. Teljesített fizetésnek a Szállásadó számláján megjelenő összeg tekinthető. Egyéb fizetési módok a helyszínen: Pl. SZÉP kártya. Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatban felmerülő költség a szerződő felet terheli. A foglalás véglegesítéséhez foglaló fizetése szükséges.
A Haus Marika minden egyéni vendég foglalása esetén 50% foglalót kér.
A megrendelt szálláshoz tartozó foglalót a foglalás után a visszaigazolásban szereplő határideig banki átutalással vagy SZČP kártyával szükséges megfizetni. A fennmaradó szállásdíj összegét valamint az idegenforgalmi adót érkezéskor készpénzben vagy SZČP kártyával kell kiegyenlíteni (az IFA-t csak készpénzben lehet).
08. Lemondási feltételek - Storno

Foglalása lemondására a Szerződő félnek bármikor lehetősége van.
Amennyiben a szálláshely az ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a szállás-szolgáltatás lemondására az alábbiak szerint van lehetőség:

   240 nappal érkezés előtt: díjtalan.
   1 - 239 nappal érkezés előtt: megrendelt szolgáltatás 50%-a, de legfeljebb a befizetett foglaló összege.

Ha a Szerződő fél az érkezési napon nem érkezik meg és nem jelzi előre, hogy egy későbbi időpontban fog megérkezni, úgy ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap déli 12:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik. Lemondási napnak azt a napot tekintjük, amikor írásbeli lemondását kézhez kapjuk.
09. A Szálláshely szobáinak igénybevétele, feltételei

A vendég a lefoglalt szobát az érkezése napján 14 órától foglalhatja el. A vendég a lefoglalt szobát illetve vendégházunk területét a szerződés szerinti utolsó tartózkodási napon délelőtt 10 óráig köteles poggyászával, a szálláshelyre behozott dolgaival együtt elhagyni. A vendég a Szálláshelyre való megérkezésekor, a szoba elfoglalása előtt köteles a recepción bejelentkezni és a bejelentőlapot kitölteni, a szállásdíjat végérvényesen rendezni. A bejelentőlap kitöltése nélkül a Szálláshely nem foglalható el, és a Szállásadó szolgáltatásai nem vehetők igénybe. A Szállásadó kármegelőzési kötelezettségének teljesítése érdekében kérheti, hogy a vendég igazolja személyazonosságát. Amennyiben a vendég a Szállásadó felhívására sem igazolja hitelt érdemlően személyazonosságát, a Szállásadó azonnali hatállyal elállhat a szerződéstől és kárainak megtérítését követelheti. Nem uniós állampolgár, illetve hontalan vendég esetében a Szállásadó köteles a vendég útlevelét/hontalanságát igazoló okmányát a bejelentkezéskor elkérni, az abban szereplő adatokat a vendégkönyvben rögzíteni, az úti okmányról másolatot készíteni.
10. Háziállatok fogadása

A Szállásadó csak előzetes hozzájárulással, feltételekkel és térítés ellenében fogad kutyákat, macskákat és egyéb háziállatokat. A felár illetve térítés öszzegét a Szállásadó egyedileg szabhatja meg.
11. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra vonatkozó Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha
  - a Vendég nem rendeltetésszerüen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt;
  - a Vendég a szálláshely biztonsági előírásait, házirendjét nem tartja be, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;
  - a Vendég fertőző betegségben szenved, vagy nem tartja be a járványhelyzetben a jogszabályok, vagy a Szolgáltató által bevezetett védelmi intézkedéseket;
  - a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig;
  - amennyiben a felek közötti Szerződés teljesítése „vis maior” okokból lehetetlenné válik, a szerződés megszűnik.
12. A Szerződő fél jogai

A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.
13. A Szerződő fél kötelezettségei

A szerződő fél köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni. A vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 18 év alatti és/vagy nem cselekvőképes személy csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szálláshelyen. A vendég a Szállásadó berendezéseit, eszközeit, szolgáltatásait saját felelősségére, saját aktuális fizikai, érzelmi és egészségi állapotára figyelemmel, rendeltetésszerüen használja, illetve veszi igénybe.
14. A Szerződő fél kártérítési felelőssége

A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.
15. A Szállásadó jogai

A Vendég személyes felelősséggel tartozik a részben vagy teljes egészében kiegyenlítetlen számlákért. Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szálláshelyre magával vitt. A zálogjog érvényesítése során a Szállásadó jogosult a vendég bevitt dolgait lefoglalni, elvitelüket mindaddig visszatartani, amíg a vendég a tartozását ki nem egyenlíti. A dolog lefoglalásával, őrzésével, kezelésével kapcsolatos költségek a vendéget terhelik. A zálogjog nem érvényesíthető a vendég személyazonossági okmányára, bankkártyájára, egy rend évszaknak megfelelő ruházatára.
16. A Szállásadó kötelezettsége

A szerződés alapján a Szállásadó köteles a megrendelt szállást és egyéb szolgáltatást a vonatkozó előírásoknak, szabványoknak megfelelően teljesíteni. A Szállásadó köteles a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a panasz orvoslásához szükséges lépéseket, intézkedéseket megtenni. A Szállásadó a vendég a szálláshelyen történő tartózkodásáról harmadik személynek ideértve a vendég közeli hozzátartozóit, kizárólag a vendég előzetes írásbeli engedélye alapján ad tájékoztatást. E tájékoztatási tilalom nem vonatkozik a jogszabály alapján történő megkeresésre.
17. A Szállásadó kártérítési felelőssége

A vendégek vagyontárgyaiért a Szállásadó felelősséget nem vállal! A Haus - Marika létesítmény területére - beleértve annak kertjét, udvarát is - behozott személyes tárgyakért felelősséget nem vállalunk. A vendég köteles vigyázni személyes holmijára és értékeire. Ez a felelősség a Haus Marika tulajdonosát nem terheli.
18. Titoktartás

A Szállásadó az Adatkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint jár el.
19. "Vis maior"

Olyan ok, vagy körülmény esetén (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, járvány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a Szállásadó nem bír ellenőrzéssel (vis maior), ebben az esetben a Szállásadó mentesül a Szerződésből eredő kötelességének teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A Szállásadó minden tőle telhetőt megtesz, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsa, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozza.
20. Viták rendezése - a felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

A szerződő felek a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerült vitáikat elsősorban békés úton rendezik. Amennyiben a békés út eredménytelen, úgy a szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.
21. Házirend

A Haus-Marika Házirendje itt található.



A weboldal cookie-kat használ annak érdekében, hogy a weboldal a lehetö legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Amennyiben Ön folytatja a böngészést a weboldalunkon, azt úgy tekintjük, hogy nincs kifogása a tölünk érkezö cookie-k fogadása ellen. A részletekért kattintson.